جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

کشوری که پوست پیاز گرانتر از خود پیاز است!

شاید از شنیدن این خبر تعجب کنید که پوست پیاز در کشور سوئیس از خود پیاز گرانتر هست، لیکن پوست پیاز از نظر بسیاری از ما ناچیز است و ارزش چندانی ندارد. در این ..

ادامه مطلب